KNK HIV-SIDA Sensibiliza Informasaun HIV/SIDA Ba Traballador KSTL

Lafaek News—Komisaun Nasionál Kombate HIV-SIDA Timor-Leste hala’o sensibilizasaun informasaun HIV-SIDA ba traballador sira ne’ebé serbisu iha Konfederasaun Sindikatu Timor-Leste (KSTL) hodi hasa’e kuinesementu ba prevensaun no redúz tendénsia transmisaun virus HIV-SIDA.

Sekretáriu Ezekutivu Komisaun Nasionál Kombate HIV-SIDA iha Timor Leste, Atanasio de Jesus, hato’o asuntu ne’e liu husi seminariu ho topiku impaktu HIV-SIDA ba mundu relasaun no traballu, hodi loke kuinesementu traballador ba prevensaun HIV-SIDA hodi hamenus stigma diskriminasaun.

“Objetivu husi seminar ida ne’e máka ita halo sensibilizasaun ba grupu traballador sira, atu nune’e sira rasik iha komprensaun ba lala’ok virus HIV-SIDA iha sira nia serbisu fatin hodi hamenus sira nia stigma diskriminasaun,” dehan Sekretariu Ezekutivu Komisaun Nasional Kombate HIV-SIDA iha Timor Leste, Atanasio de Jesus, ba jornalista sira, iha Salaun Madre Canosiana Bekora, sesta (15/10/2021).

Nune’e mós nia ralata, dadus jeral komesa husi tinan 2003 ate jullu 2021 kazu HIV-SIDA hamutuk 1374 husi numeiru ne’e 155 mate ona no 656 máka halo hela tratamentu, sira ne’ebé afetadu idade husi 24-45 maioria 60%, idade 14-24 máka 28%, idade menus husi 14 kuaze 8%, no balun seidauk halo taratmentu tanba sira rasik desvia tiha husi pesoal saúde sira no la ativu inklui subar sira nia identidade rasik atu nune’e ema labele hatene sira.

Iha fatin hanesan Konfederasaun Sindikatu Timor-Leste (KSTL) Almerio Vila Nova, fundamenta, impaktu Hiv-sida ba mundu relasaun no traballu ne’e relevante tebes tanba kauza husi hiv-sida fó impaktu tolu ba iha ba mundu traballu máka impaktu ba traballador, kompañia no mós dezemvolvimentu ekonomia.

“Tanba ne’e KSTL hanoin ida ne’e importante tebes atu bele sosializa imformsaun kona-ba hiv-sida ba traballador sira hodi nune’e bele prevene propagasaun hiv-sida iha mundu relasaun no prevene stigma diskriminasaun iha relasaun serbisu, se ita la fó atensaun ba problema ida ne’e, ha’u hanoin katak propagasaun hiv-sida sai boot liu tan, tanba ema senti moe no tauk hetan diskriminasaun no stigma nia nonok de’it lakhoi ba halo teste no nia prosesu da’et ne’e lais liu tan,” hatete Prezidente KSTL.

Nune’e mós nia imforma, KSTL seidauk rejista problema hiv-sida iha serbisu fatin, maibé importante halo prevensaun atu labele mosu iha futuru, se halo prevensaun uluk máka akontese ka resulta ema ruma hiv-sida stigma no deskriminasaun ne’e lakon ona serbisu, importante liu máka ema ho hiv-sida labele konsidera hanesan moras aat, ho problema nemáka KSTL hanoin katak direitu fundamental sira ne’ebé máka garante ona iha lei traballu ne’e labele diskrimina ema hotu-hotu inklui ema ne’ebé moris ho hiv-sida.

 

Jornalista          : Crisencia Ferreira

Asisten Editór : Pedro de Almeida

 

433 Views

Fo opiniaun