Konstrusaun Estrada Suku Zulo Tinan-3 Foin Porsentu 50

Lafaek News—Xefe suku Zulo, postu administrativu Zumalai, munisípiu Kovalima, João de Carvalho, kestiona ona emprezas tolu kompostu husi Marinho, Oktaganu no Ai-oan, ne’ebe kaer projetu Estrada husi postu Zumalai Villa ba suku Zulo durante tinan tolu ona foin atinje porsentu 50.

Autoridade suku Zulo ne’e kestiona no konsidera emprezáriu tolu ne’ebé kaer projetu Estrada ne’e tenke troka fali emprezas seluk hodi halo kontinuasaun ba projetu refere, tanba tinan tolu ona seidauk finaliza.

“Servisu ne’e besik ona tinan tolu maibé foin too porsentu 50, tanba ita haree ba klimátika no situasaun mak la permite ba kompanha sira atu hala’o sira nia servisu konstrusaun”, dehan Xefe Suku Zulo ba Jornalista iha CCD, kuarta semana ne’e.

Lider komunitáriu ne’e dúvida bainhira mak kompañia sira nahe alkatraun, tan ne’e autoriadade suku komfirma ona ho kompañiaa Jonize, maibé seidauk iha respostas pozitiva.

“Se kompaña ne’e la bele liu ona tenke, entrega ba kompaña seluk hodi avansa atu halo servisu tanba husi postu Zumalai ba Suku Zulo km 9 de’it mos kompaña hakdasak hanesan ne’e,” nia lamenta.

Xefe suku ne’e husu governu atu kontrolu projetu ne’ebé kompañia sira manan liu husi konkursu púbiku, tanba osan povu nian tenke hala’o buat ne’ebé ho responsabilidade ba povu atu utiliza.

 

Jornalista             : Orlando Magno

Editora                 : Nelya Barros

1,079 Views

Fo opiniaun