MEJD Asina kontratu Konstrusaun Eskola 21 Iha Bobonaru

Funsionárius ho professors inklui autoridade local suku Atu-Aben postu Bobonaru, munisipiu Bobonaru foto hamutuk ho MEJD Aemindo Maia hafoin Asina kontratu ba projetu reabilitasaun no konstrusaun ba edefísius eskola hamutuk 21 iha Bobonaru. Imagen Azelio da Cruz.

Lafaek News–Governu liu husi Ministériu Edukasaun Juventude no Desportu (MEJD), Kinta (14/10/2021) iha Suku Atu-Aben asina kontratu programa reabilitasaun no konstrusaun edefísius eskola hamutuk 21 iha munisípiu Bobonaru.

Timor Leste laran to mak tinan ida ne’e, orsamentu ba projetu komunitariu hamutuk $20.800 ital ba projetu 204, munisipiu Bobonaru hetan osan 2.Milhoes ital ba 21 projetu,Ida ne’e kompromisiu komitmentu governu nian atu oinsá bele kria kondisoens ba ita nia oan sira Sei benefisia ba labarik atus ba atus rihun ba rihun, ida ne’e maka programa Governu ninian fo servisu, maibé garante nia kualidade,” afirma Armindo Maia iha ámbitu asinatura kontratu ba projetu 21 iha suku Atu-Aben Bobonaru.

Ministru Edukasaun Juventude no Desportu, Armindo Maia, hateten doutrina governu nian hakarak loke projetu komunitaria ida ne’e katak  governu hakarak fo servisu ba nia ema liu husi projetu komunitaria, governu hakarak projetu ne’ebé komunidade kaer rasik bele halo ho kualidade, tanba komunidade iha aldeia ka suku mak kaer rasik, ne’e iha rasa memiliki ne’ebe diak.

Maske, projetu ne’e halo husi komunidade, maibé governu liu husi Ministériu Edukasaun sei halo fiskalizasaun no supervizor nafatin atu nune’e kualidade, labele sakrifika fali kualidade, projetu bele baratu, maibé tenke garante nia kualidade, katak harii uma ida pelu menus tinan 20-30  mak bele rehabilita fali.

Governante ne’e rekomenda ba maluk sira ne’ebé hetan projetu ida ne’e, husu ba favor osan ne’e estadu ninian favor kaer ho responsabilidade, osan povu nian governu  halo jestaun de’it, osan povu nian entrega ba imi bele halo eskola ho kualidade.

Iha fatin hanesan Diretór Edukasaun Munisipál, Crispin Lopes Monis, reforsa nia parte sei garantia katak iha  ona rekrutamentu enjeneiru tékniku lokal ba projetu 21, inklui mos iha enjeneiru nasionál atu akompania.

Ami garatia katak liu husi importansia ba projetu ida ne’e iha mos enjeneiru tekniku lokal nian rekrutadu ba projetu 21, kada projetu iha enjeneiru, alende  iha mos enjineiru nasionál atu akompania progresivamente ba projetu 21 ne’e” katak nia.

Dadus eskoka ne’e rekollidu dezde 2019-2020, espesífiku liu ba eskola ne’ebé konstrui iha 2009, pakote referendum ninian, eskola hirak ne’e prekares ona presija duni halo Reabilitasaun ka halo konstrusaun foun ba oin.

Total konstrusaun ba tinan ida ne’e hamutuk 21, alende ne’e iha 2022-2023 ami mos aprezenta ona proposta ba ministériu edukasaun, ami aprezenta hamutuk 52 eskola, maibé konforme orsamentu se sufisiente bele kobere buat ne’ebá ami husu ba, maibé konforme orsamentu ne’ebé sira aprova,’’ katak Crispin Lopes Monis.

 

Jornalista : Azelio da Cruz

Editór        : Agapito de Deus

516 Views

Fo opiniaun