Membru Governu Hotu Sei Tun Munisípiu Lansa Kampañia Vasinasaun

Lafaek News–Xefe oitavu governu konstituional Taur Matan Ruak, informa membru governu hotu sei tun ba munisípiu 12 inklui RAEOa hodi hasa’e kampania vasinasaun.

Taur Matan Ruak hatoo asuntu ne’e hafoin hasoru malu ho Prezidente Repúblika Francisco Guterres Lú Olo iha reuniaun semanal kinta (30/09/2021) iha palasiu Prezidensia Bairu-Pite Dili.

Informa ba PR katak iha kampania vasinasaun ne’e pratikamete membrus governu hotu sai ba munisípiu sira, kriteria ne’ebé ha’u husu  Membru governu husi munisípiu ida nia oan ba fali iha ne’eba sira ne’ebe mak la’os depois  halo kobertura,’’Taur Matan Ruak iha Rezidénsia PR Farol, kinta (30/09/2021).

Xefe Governu fo ezemplu, membru governu ne’ebe mai husi Bobonaru sei ba fali Bobonaru no se mak mai husi Baukau nia ba fali Baukau atu kontinuidade hasa’e kampania vasinasaun ne’e, tanba  iha relasaun ho populasaun sira nia bele halo kampañia, husu ba sidadun sira no inan-aman sira atu partisipa di’ak.

Planu normalizasaun ne’e nia numeru ezize populasaun sira iha pelu menus nivel nasionál no nivel munisípiu 70% ou 80% vasina tanba ita Seidauk,   se dili mak atinje uluk 80% naturalmente nia mak ba uluk normalizasaun”,  Taur deklara.

 

Jornalista : Rita Moniz

Editor        : Agapito de Deus

226 Views

Fo opiniaun