PERMATIL Hanorin Joven No Komunidade Respeita Rai no Aihoris

Lafaek News–Organizasaun Noun Governamental (NGO), Perma Kultura Timor Leste (PERMATIL), fahe esperiensia ba joven sira iha suku Dare atu hatene respeita rai no aihoris sira iha Timor Leste. 

“Lo-los ne’e iha nasaun seluk semana rua ne’e nakonu, Como iha Timor atividade barak entaun Ita fahe ba faze tolu,  semana Ida ne’e Ita halo loron haat  fokus ba soft skill oinsa atu hasa’e konesimentu joven no komunidade sira nian,” Diretor PERMATL, Ego Lemos ba Lafaek News iha suku Dare, Kuarta (21/07/2021).

Formasaun ne’e partisipante sira sei hetan sertifikadu husi PERMATIL rasik, hosi ne’e hasa’e konesimentu ba komunidade sira ne’ebe tuir ona formasaun bele iha konsiensia proteje ai-horis no rai hodi sira labele estraga rai no sunu.

“Iha setembru ko’alia kona-ba Haskill ne’e tama ba pratika depois sira mos fasilita partisipantes ne’ebe mai akampamentu PERMARIL kampu,” nia hatutan

Formasaun ne’e atu hasae Haskill no pratika iha terrenu no mos fo formasaun ba  partisipantes sira ne’ebe akampamentu permatil kampu nian, hodi nune’e iha konsiensia ba rai, ai-horis no ema  nune’e kuidadu rai no ai-horis ne’ebe fo moris.

“Formasaun sira aprezenta saida mak sira halo ona ne’e hanesan ida-idak nia projetu, sira aprezenta saida maka Sira pratika iha kampu,” Ego Lemos argumenta.

Observasaun lafaek news iha kampu nota formasaun ne’e rasik partisipa maioria husi joven sira inklui inan-aman ho komunidade sira iha suku Dare postu Vera-Kruz, munisipiu Dili, oinsa atu halo konservasaun be, kona-ba konservasaun ambiental, konservasaun rai inklui atividade ortikultural hakiak animal, agro floresta no atividade ne’ebe ligasaun ho agro-ekolojiku, no partispante sira hamutuk 63 husi postu Atauro munisipiu Dili, Ermera no Manatutu.

 

 

 

Jornalista   : Aniceto Dias

Editor         : Agapito de Deus

 

460 Views

Fo opiniaun