PERMATIL Fasilita Formasaun Ho Temátika 7 ba Komunidade Suku Dare

Lafaek News–Formasaun ba loron daruak nian ONG  PERMATIL fasilita formasaun temátika hamutuk 7 ba komunidade inklui joven Fatsuka suku Dare postu administrativu Vera-Krus, munisipiu Dili atu proteje no hametin potensial

“Tanba ne’e iha grupu  atu dezena tuir atividade ne’ebe maka Hau fo kada grupo ida-idak apresenta ninian atu bele fasilita formasaun tuir Mai iha Fulan setembru ba Sira ne’ebe maka Agora tuir ona kursu hodi fasilita fali akampamentu tuir Mai,” Ego Lemos esplika ba jornalista lafaek news iha Dare, kinta (22/07/2021)

Iha temátiku 7 kompostu konservasaun be, Ortikultural, Aqua kultural, Agrofloresta, pekuaria, toilet (Eko toilet) no teatru, iha ne’e sira fahe ba grupu  (7) atu ida-idak buka hanoin hamutuk oinsa hatene iha tematiku ne’e.

Iha grupo hitu ne’e koalia konaba hakiak ikan, manu, kuda Modo no ai fuan, konservasaun be’e no ai Sira ne’ebe maka pertense Ita atu kuda bainhira ai horis ne’e bele hakiak be no atu labele halo Rai Maran liu-liu iha to’os presiza iha konsiènsia atu bele kuda ai oan no ai oan Ida ne’ebe maka Ita presiza, hatutan

Tanba ne’e joven no komunidade iha konsiensia hodi no hatene bainhira formasaun ne’e remata sira mos bele halo buat Ida iha sira Nia Moris lor-loron 

 

Jornalista   : Aniceto Dias 

Editor          : Agapito de Deus 

 

479 Views

Fo opiniaun