PNTL Lautem Orgullu Simu Dosentes Ho Estudantes FCS UNTL 

Lautem-(Lafaek News)–Komandante Polísia Nasionál Timor-Leste (PNTL) munispiu Lautem, António  Fernandes, simu estudante no dosentes fakuldade Siénsia Sosial (FCS) UNTL, ho haksolok tanba aprezenta an ba autoridade seguransa Lautem.

Ha’u nia agraedese tebes ba Dekanu FCS  no estrutura dosentes FCS no estudante estajiadu sira hotu,  komandante PNTL  senti agradese no orgullu tebes ba ita boot sira nia prezensa , ida ne’e pela primeira  estudante atu halo estajiau iha munisípiu no suku sira foin mai aprezenta an iha fatin ida ne’e hafoin desloka ba fatin estajiadu” Hateten Komandante PNTL António Fernandes ba Lafaek News  iha  postu admintrativu Lauten-villa,  kinta (14/10/2021).

Komandante PNTL Lautem ne’e haktuir, uluk estudante estajiadu hala’o estajiu iha Lautem la liu husi postu polísia.

Ha’u espera labele akontese konflitu entre estudante no komunidade sira iha fatin ida, fiar katak imi nia estudu sosial bele lao ho diak durante fulan rua nia laran” esplika komandante PNTL Lauten.

Iha fatin hanesan Postu administrador munisipiu Lautem Domingos Savio, sente orgullu tebes UNTL bele mai iha Lautem, esperansa bele fahe  matenek ne’ebe iha ba komunidade atu nune’e bele implementa iha futuru.

Orgullu tebes bele mai iha fatin ida ne’e, espera bele fahe imi nia matenek ne;’ebe mak iha ba komunidade liliu atu nune’e bele implemeta iha future,’’ katak administrador munisípiu LautemE

Entretantu, estudantes estajiadus ho dosente sira too iha postu administrativu Lautem hafoin dezloka ba fatin estajiu,  simu husi  adminstrador munisípiu Lautem,  Domingos Savio no komandante PNTL munisipiu Lautem Antonio Fernandes.

Estudante UNTL destakadu iha munisípiu Lautem kompostu husi postu Lospalos suku Leuro Kakavei, no postu  Iliomar iha suku Fuat, Kaileu Ilomar 1,  Ilomar 2, Ailabera no Tirilolo, total estajiadus hamutuk  148, maioria Fakuldade Siénsia Sosiais kompostu husi Departamentu 7.

 

 

Jornalista : Rita Moniz

Editor        : Agapito de Deus

 

724 Views

Fo opiniaun