Xefe Suku Komoro Konfuzaun Promesa Governu Harii Uma Refuziadu

Lafaek News–Xefe suku Komoro Postu Administrativu Dom Aleixo munisipiu Dili, Eurico da Costa de Jesus, konfuzaun ho governu nia promesa harii uma refuziadu husi inundasaun to’o agora laiha informasaun serteza.

Ami bingun ho governu nia prosesu halo uma ba refuziadu ne’e to’o ona iha ne’ebe, tanba ami laiha informasaun ba asuntu ne’e, entaun ami bingun tanba uma kain 36 mak agora sei hela iha Dom Bosco Komoro, la hatene bainhira mak governu atu lori vítima sira ne’e ba iha fatin ne’ebe sira prepara,” dehan Eurico ba Lafaek News iha nia knaar fatin Komoro, tersa 21/09/2021.

Eurico hateten, foin lalais parte relevante fo ona formatu ba vitima sira prenxe no parte governu dehan rejista tiha ema hirak ne’ebé sira nia uma hetan estragus total ne’e tempu badak estadu sei halo uma ba sira no vítima sira mak deside hakarak iha Dili ka ba munisípiu.

Aliña A ho aliña B hatete, se mak hakarak hela iha dili kontinua nafatin hela iha dili hanesan ita rona ka lee iha media dehan fatin rua mak estadu prepara ona hanesan ida iha tibar no ida seluk iha hera, maibé sira ne’ebe hakarak fila ba hela iha munisipiu sei hetan ekipamentus husi governu,” nia deklara.

Eurico afirma, Governu seidauk fo data fixu atu harii uma ba vítima inundasaun sira tan ne’e, nia dehan, karik governu preokupa ba ninia populasaun entaun tenke tau ona atensaun no prosesu halo ona uma ba vítima sira nune’e sira labele sai vítima tan ba dala rua.

Governu dukur maibé governu presiza foti desizaun urjente iha prosesu hanesan ne’e, tanba agora tempu bai-loro atu hotu ona, udan besik fali ona, se dezastre ne’e mak akontese tan governu servisu konplikadu liutan ba vítima sira tanba populasaun vítima dala rua ona,” nia deklara.

Nia konta, Iha altura ne’eba governu tau refuziadu sira iha fatin ketak-ketak, maibé vítima sira husi suku Komoro da-daun ne’e hamahan aan hela iha Dom Bosco hamutuk uma kain 36.

Entretantu, dadus ne’ebé lafaek news asesu, vítima sira iha suku komoro, hamutuk 2000 resin nain 8 lakon vida inklui nain 2 buka la hetan, uma kain 36 mak agora sei hela nafatin iha Dom Bosco Komoro.

Jornalista : Orlando Magno

Editor         : Agapito de Deus

243 Views

Fo opiniaun